Algemene Verkoopsvoorwaarden

  • Beschadigingen of kwalitatieve tekortkomingen dienen onmiddellijk na de levering gemeld te worden, op straffe van verval van elk recht.
  • De creaties van bloembloem zijn handwerk en/of maatwerk, en worden vervaardigd met bloemen en/of planten die uit hun aard niet identiek zijn. Voorbeelden zijn steeds slechts indicatief. Eventuele afwijkingen kunnen niet beschouwd worden als kwalitatieve tekortkomingen.
  • De facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
  • Bij gebreke aan betaling van de factuur op haar vervaldag, brengt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 10%.
  • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het verschuldigde saldo van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van 50 euro en met een maximum van 2500 euro, dit ten titel van forfaitaire vergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  • Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de partijen. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.